video_image

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในการบริหารจัดการน้ำจาก 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชี้ยังมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และสถานการณ์แล้งในปี 60 ไม่วิกฤตเท่าปีที่ผ่านมา

ขณะที่ทางรัฐบาลขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างเหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย รวมทั้งชะลอการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/gppBERLRJm4