video_image
สถานการณ์หมอกควันลงหนาจัดที่สนามบินเฉิงตูของจีน ส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างกว่า 20,000 คน หลังทัศนวิสัยเลวร้ายจนต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งมีเที่ยวบินล่าช้า