จากกรณีที่มีหนังสือคำสั่งของ นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกหนังสือคำสั่งเมื่อวันที่ 23 ก.ย. เรื่องการปรับลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปี 2560 ส่งถึงนายอำเภอทุกอำเภอของ จ.ลำปาง  เรื่อง การปรับลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2560 ระบุว่า เนื่องจากพบว่าในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน และมีวิกฤตระดับ 7 จำนวน 6 แห่ง ทำให้ต้องมีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนในการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงได้กำหนดแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปี 2560 ทั้งหยุดการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการของ รพ.สต. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. รวมถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เหมาะสม
 
     ทั้งนี้ หลังจากมีคำสั่งดังกล่าวออกไป ก็มีภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ได้ติดประกาศขอปิดบริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยผู้ป่วยสามารถไปใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเกาะคา กรณีทั้งหนังสือสั่งการ และภาพประกาศติดหน้า รพ.สต.ท่าผา ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนั้น 
 
     ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าผา พบว่า บริเวณฝาผนังด้านหน้าประตูทางเข้ามีการติดป้ายดังกล่าวจริง โดยทางเจ้าหน้าที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และมีประชาชนในพื้นที่ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เดินทางไปใช้บริการตามปกติ
 
     ล่าสุดในวันนี้ นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนาม และออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการยกเลิกคำสั่งเดิมแล้ว โดยได้ออกหนังสือแก้ไข เรื่อง แนวทางการลดค่าใช้จ่ายของ รพ.สต. ส่งไปให้นายอำเภอทั้งจังหวัดลำปาง มีรายละเอียดของจดหมายว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งแนวทางการลดค่าใช้จ่ายของ รพ.สต. โดยให้หยุดการเปิดให้บริการนอกเวลาของ รพ.สต. ทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. และหากมีความจำเป็นให้เป็นการพิจารณาเห็นชอบร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับ รพ.สต. และเสนอขอความเห็นชอบมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามที่แจ้งรายละเอียดไปแล้วนั้น จากการหารือร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เห็นควรยกเลิกข้อสั่งการดังกล่าว และให้ รพ.สต. เปิดบริการต่อไปตามปกติ