video_image

ชาวเวเนซุเอล่าก่อเหตุประท้วงและการปล้นสะดมร้านค้า หลังต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติภัยแล้งและภาวะข้าวยากหมากแพง