video_image

ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในกัมพูชาระดมกำลังช่วยเหลือจัดการต่อภัยแล้ง ที่รุนแรงสุดในรอบ 4 ทศวรรษ ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำการเกษตร