video_image

 

     ดร.รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่า เริ่มทำโครงการโมเดลจัดการน้ำแก้ปัญหาชุมชนตั้งแต่ปี 2547 และขยายผลต่อในปี 2554 โดยในปีนี้พบว่ากว่า 90% ของ 593 ชุมชนในโครงการไม่พบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ชาวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเราจะต้องแนะแนวทางและทำให้ประชาชนเห็นว่าควรทำอย่างไร พร้อมทั้งแสดงให้เห็นประโยชน์ที่จะตามมา เพื่อให้ประชาชนลงมือทำตาม
 
     ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาคลองเน่าเสียในกรุงเทพฯ หลาย ๆ จุด เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ บ้านเมืองหรือถนนอาจเกิดทรุดตัวได้ รวมทั้งยังเป็นการกำจัดแหล่งยุงลายต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก จึงต้องทำการป้องกันและถือเป็นการยกระดับบ้านเมืองอีกด้วย
 

 

 

 

    คุณชวน ชูจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนคลองลัดมะยม เล่าว่า ขยะบริเวณชุมชนคลองลัดมะยมทำให้น้ำในคลองเน่าเสียนานกว่า 12 ปี ทำให้ตนเองรู้สึกหมดหวังคิดเพียงรอคอยวันที่จะย้ายบ้านหนีไป แต่ได้ลองพยายามแก้ปัญหาโดยมีมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าช่วยเหลือ จึงทำให้ตอนนี้น้ำในคลองมีสภาพดีขึ้นอย่างมาก และมีนักท่องเที่ยวเข้าชมตลาดน้ำในชุมชนมากขึ้น เมื่อชาวบ้านเห็นแนวทางที่จะประกอบอาชีพจากตลาดน้ำก็เริ่มร่วมมือกันแก้ปัญหาและรักษาความสะอาด

 

 

ชมคลิปผ่านทาง Youtube  https://youtu.be/l_k9H2WEovQ