เมื่อเวลา 17.42 น. ที่ผ่านมา นักศึกษาไทยในประเทศเยเมนทั้ง 8 คนเดินทางกลับถึงประเทศไทย ด้วยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815 มายังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ หลังได้รับผลกระทบจากภัยสงครามในเยเมนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 
1.นายอดุลย์ มะหะหมัด 
2.นายเฉลิม นิยม 
3.นายมะสูไฮมี หะยีมิง 
4.นายมารูวัร กาลอ 
5.นายอนันต์ วาหะรักษ์ 
6.นายอำรัน มะสาแม 
7.นายมูฮำมัด แลซอ 
 8. นายฮัมดันทร์ กะลูมี
 
กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ขณะนี้มีนักศึกษาที่แจ้งความจำนงขออพยพกลับไทยต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต  อีก 108 คน  โดยได้อพยพมาไทยแล้วทั้ง 10 คน