video_image

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่ากระทรวงการคลังจะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายสรรพสามิตให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยจะทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตเพิ่มขึ้นทันทีประมาณ 30% ส่งผลให้บุหรี่และเครื่องดื่มต่างๆปรับขึ้นราคา 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/q_kHpeDrzhk