video_image

กระทรวงการคลังจะเสนอให้ลดอัตราภาษีของร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ที่กำลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยจะกำหนดอัตราใหม่คือ ที่ดินเพื่อการเกษตรจะมีเพดานสูงสุดอยู่ที่ 0.25% จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 0.5% และบ้านและที่ดินมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาทก็จะได้รับการยกเว้นภาษี