video_image

รศ.ดร.จำรูญ เล่าสินวัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ได้เดินทางเข้าพบตำรวจกองปราบปราม เพื่อขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานในคดีลักทรัพย์ สจล. จากทางธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ด้านกองปราบชี้ยังขาดหลักฐานสำคัญจากธนาคารอีก 30% ด้านแบงก์ไทยพาณิชย์ระบุจะมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม