video_image

กระทรวงการคลังเล็งเสนอ ที่ประชุม ครม. ในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 6 ข้อ พร้อมจ่อกู้เงิน 4 หมื่นล้านซ่อมสร้างถนนทั่วไทย สร้างรายได้-ลดรายจ่ายผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกร