video_image

พยากรณ์อากาศประจำวัน

 

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงได้อีกเล็กน้อย

 

สำหรับในช่วงวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศเย็นลงและอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร

 

อนึ่ง พายุโซนร้อน “ฮากูปิต”(HAGUPIT) บริเวณทะเลจีนใต้ มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลง คาดว่า พายุนี้จะสลายตัวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม โดยไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย