video_image

กระทรวงการคลังได้สั่งให้กรมบัญชีกลางไปเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี