19 มี.ค. 2563
456 ครั้ง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 
วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี/ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นำคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการ ให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนในชนบท ได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายปิยะ ปิจะนำ นายอำเภอบ้านดุง นายแพทย์ ไพโรจน์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง คณะผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงและบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมประชุม 
 
โอกาสนี้ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มอบเข็มเครื่องหมายมูลนิธิ แก่ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนปรับปรุงห้องพิเศษ VIP และเข็มเครื่องหมายมูลนิธิ แก่ผู้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์ และมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ 
 
นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะโรงพยาบาลบ้านดุงขึ้นเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เมื่อปี พ.ศ.2520 และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2522 เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2530 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2537 
 
จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงที่ผ่านมา มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ มาใช้บริการเป็นจำนวนมากจนได้ขยายจากโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงเป็น 90 เตียง ในปี พ.ศ.2544 และขยายเตียงจาก 90 เป็น 120 เตียงในปี พ.ศ.2560 แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากประชาชนให้ความศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณภาพ การให้บริการของคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จึงขยายบริการให้บริการเป็น 150 เตียง ปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทาง 5 สาขาหลัก ประกอบด้วย กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ สูตินารีแพทย์และแพทย์ออร์โธปิดิกธ์ อีกทั้งยังมีการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น 
 
เวลา 13.00 น. องคมนตรี/ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วย Smart Pediatric Ward (หอผู้ป่วยเด็กอัจฉริยะ) ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ได้มีการพัฒนาระบบ Smart Hospital ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 4 โรงพยาบาลแห่งความสุข (Hospital Happiness Strategy ) ในโครงการที่ 10 CPH 4.0 (Smart Hospital) 
 
โดยได้นำเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการบริหารจัดระบบฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ทั้งด้านความสะดวก รวดเร็ว และให้ความปลอดภัย ด้วยระบบ IPD Paperless ผ่านโครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการ Smart Ward ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา Smart Hospital ของโรงพยาบาล และเป็นการลดกระบวนการทำงาน เพิ่มความรวดเร็วลดการใช้กระดาษและสร้างความปลอดภัยตามหลัก 2P Safety ซึ่งได้ครอบคลุมความปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางกาสาธารณสุข โดยปัจจุบันได้มีการนำร่องการใช้งานระบบ IPD Paperless ที่หอผู้ป่วยในเด็ก เป็นที่แรกและจะขยายให้ควบคุมทุกหอผู้ป่วย ภายในปี 2563 
 
จากนั้นองคมนตรีและคณะ เชิญถุงของขวัญพระราชทานมอบแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์สุขภาพชุมชน (PCC) บ้านสระแก้ว ที่บ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 6 บ้านสระแก้ว ตำบลบ้านดุง มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และถุงของขวัญพระราชทาน แก่ครอบครัวนายอานนท์ ละศรีจันทร์ อายุ 21 ปี ผู้พิการที่อยู่ในความดูแลศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านสระแก้ว 
 
นายแพทย์ รัชตะ สิทธิโคตร แพทย์ประจำคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านสระแก้ว กล่าวว่า ได้ดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมช่วยกันทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการทำงานร่วมกับ สหวิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ โดยยึดหลักการทำงานคือ บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็กนักเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ บริการทุกอย่าง คือ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟูและคุมครองผู้บริโภค บริการทุกที่ คือ ทำงานในที่ตั้ง คลินิกหมอครอบครัว และทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านและชุมชน บริการทุกเวลาโดยเทคโนโลยี คือ ให้คำปรึกษาประชาชน สามารถสอบถามปัญหา เรื่องป้องกันรักษาอาการเจ็บป่วย ทาง Line และทางโทรศัพท์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ