16 มี.ค. 2563
2,138 ครั้ง

พิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4 ประจําปี 2563

ผู้บัญชาการกองกำลัง จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4 ประจําปี 2563
 
วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา ที่โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลัง จิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ศูนย์อํานวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 
 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 เพื่อให้ได้บุคลากรจิตอาสา 904 ซึ่งมีหน้าที่สําคัญ ในการเป็นแกนนําของประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างจิตสํานึกให้กับคนในชาติ ในการทําประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม รวมทั้ง เป็นตัวอย่างในการปลกูฝังทัศนคติที่ดี และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในชาติ 
 
สำหรับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4 ประจําปี 2563 มีข้าราชบริพารในพระองค์, ข้าราชการทหาร, ตํารวจ และข้าราชการพลเรือน จาก 17 กระทรวง 2 หน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาชน นิสิต นักศึกษา จํานวน 500 คน เข้ารับการฝึก และมีวิทยากรเป็นบุคคล ร่วมให้การฝึกอบรม 17 ท่าน และวิทยากรเป็นหน่วยงาน 8 หน่วยงาน โดยทําการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 มีนาคม 2563 ใน 5 หมวดวิชา ได้แก่ วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์, วิชาองค์ความรู้ด้านจิตอาสา, วิชาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง, วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและการศึกษาดูงาน 
 
การฝึกอบรมได้เสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว โดยผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สําเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งจะได้รับพระราชทานหมวก, ผ้าพันคอ, ใบประกาศนียบัตร พร้อมครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" อันเป็นเครื่องแสดงถึงความพร้อม ที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เพื่อทําประโยชน์ให้กับส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ