video_image

พากันไปที่สหราชอาณาจักร ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ เจ้าของธุรกิจแฟชั่นต่างให้ความสนใจและหันมาร่วมขับเคลื่อนเกี่ยวกับปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการปรับตัวหาวิธีและสร้างวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ถือว่าธุรกิจแฟชั่น เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตัวการในการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่สร้างมลพิษ หรือว่าคลุกคามธรรมดา ไปจนถึงขยะแฟชั่น หรือที่เรียกว่า ฟาสแฟชั่น ที่ถูกผลิตมาในจำนวนมาก และผู้ซื้อใช้เพียงไม่กี่ครั้ง ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล