video_image
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นระดับโลกองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเปิดเผยคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นประจำปี 2562 จาก 180 ประเทศทั่วโลก คะแนนเต็ม 100 คะแนนหมายถึงประเทศที่ได้คะแนนมากคือประเทศที่มาการทุจริตน้อยที่สุด 
 
ประเทศไทยได้ 36 คะแนน อยู่อันดับ 101 จาก 180 ประเทศทั่วโลก หมายถึงยิ่งตัวเลขอันดับมากยิ่งคอร์รัปชั่นมาก ซึ่งไทยติดระดับเดียวกับ โคโซโว ปานามา เปรู และบอสเนีย เทียบในประเทศอาเซียนไทยเป็นอันดับ 6 ที่มีการคอร์รัปชั่นมากที่สุด
 
ประเทศที่ได้คะแนนอันดับ 1 ของโลกหรือประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดในโลกคือประเทศนิวซีแลนด์ และเดนมาร์ก 87 คะแนน รองลงมาคือประเทศฟินแลนด์ 86 คะแนน สิงคโปร์ สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์ ครองอันดับ 3 ร่วมกันที่คะแนน 85 คะแนน
 
ส่วนประเทศที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือประเทศ โซมาเลีย 9 คะแนน