video_image

ชาวอินเดียจำนวนมากแห่แหนบูชา แพะสีดำที่มีใบหน้าเหมือนคน เชื่อเป็นองค์อวตารของเทพ ขณะที่ในทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในตัวแพะ ส่งผลให้มีใบหน้าแตกต่างจากแพะตัวอื่นๆ