video_image
กรมท่าอากาศยาน เดินหน้าก่อสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อบรรเทาความคับคั่งของสนามบินสุวรรภูมิ และดอนเมือง
 
โดยจุดก่อสร้าง คือ ต.บางระกำ ต.ลำพญา ของอำเภอบางเลน และ ต.บางแก้วฟ้า ต.บางพระ ต.วัดละมุด ในอำเภอนครชัยศรี รวมเนื้อที่ 3,500 ไร่ ห่างจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ประมาณ 5.3 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที
 
ซึ่งจากการศึกษาความต้องการใช้สนามบิน และเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้าง โดยพิจารณาปัจจัยในหลายด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม พบว่า พื้นที่ข้างต้น มีความเหมาะสมในการก่อสร้าง
 
และล่าสุดกรมท่าอากาศยาน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม รวมทั้งได้จัดสัมมนาทดสอบความสนใจของภาคเอกชน พบว่าภาคเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากนี้ กรมท่าอากาศยานจะรวบรวมข้อมูลสรุปผลทั้งหมด เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการและงบประมาณในการลงทุนต่อไป
 
โดยสนามบินนครปฐม จะก่อสร้างทางวิ่งขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 2,500 เมตร อาคารที่พักผู้โดยสาร 3 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 115,740 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 5,100 คนต่อชั่วโมง อาคารและลานจอดรถ จอดรถได้ประมาณ 4,200 คัน