video_image
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่สถานศึกษา ที่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อ.เมืองปัตตานี โดยได้ร่วมทำเคารพธงชาติหน้าเสาธงกับเด็กนักเรียนพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
 
โดยนางกนกวรรณ กล่าวว่า  การพัฒนาจัดการศึกษาในภาพรวมของ 3 จังหวัดชายแดนใต้นั้น ต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย การเดินทางมาครั้งนี้ ตั้งใจมาด้วยความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาในการนำความเจริญด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน ขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องช่วยกันพัฒนาการศึกษาเอกชนให้เดินหน้าต่อไปในทุกมิติ
 
กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุนครูโรงเรียนเอกชน โดยพิจารณาด้านสิทธิพยาบาลในโรงพยาบาล จาก 100,0000 บาท เป็น 150,000  บาทต่อคนต่อปี 
 
พัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ด้วยการสนับสนุนทั้งด้านการอบรมของผู้บริหารและบุคลากร การอบรมการขอใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูจำนวน 120 คน การจัดหลักสูตรทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบท การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
 
ต่อจากนั้น ได้เดินทาง ได้เดินทางไปมอบนโยบายให้กับพนักงานราชการและครู กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการขับเคลื่อนงาน กศน. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการบริการงานการศึกษาที่แตกต่างจากพื้นที่ในภูมิภาคอื่น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
 
ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
 
ดังนั้น การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 
 
และการจัดโครงการตลาดการศึกษาเพื่อประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้