video_image
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดศรีเกษตราราม จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 8 นาที  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยัง วัดศรีเกษตราราม ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเป็นประธานตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งในปี 2554 โปรดให้มีการบูรณะอุโบสถเก่า สร้างด้วยไม้ อายุกว่า 200 ปี 
 
การนี้ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาดำเนินโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ เพื่อโดยเสด็จพระกุศลในการฉลองพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อสืบทอดพุทธประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อขวัญและขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
 
การดำเนินโครงการฯ ทรงเน้นย้ำให้รักษารูปแบบของอุโบสถไม้หลังเดิม ขณะนี้ แล้วเสร็จในส่วนภายใน และฐานพระประธาน ซึ่งโปรดให้เชิญพระพุทธชินราชจำลองมาประดิษฐานเป็นพระประธานภายในอุโบสถ สำหรับการดำเนินโครงการฯ ภายนอกยังต้องบูรณะในส่วนของหลังคา และพื้นที่โดยรอบอุโบสถ
 
วัดศรีเกษตราราม เป็นวัดประจำหมู่บ้านในตำบลนาสวน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2484 โดยย้ายจากเลขที่ 999 หมู่ 2 มาตั้งในพื้นที่ปัจจุบันเมื่อ ปี 2528 ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดศรีเกษตราราม" ปัจจุบัน มีพระอธิการวิมล สุจิณโณเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 9 รูป