video_image
เนื่องในวันครูของทุกปีทางคุรุสภาจะมีการมอบรางวัลคุรุสภาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ซึ่งในปีนี้ คุณครูพรพิไล เดชภักดี คุณครูผู้พัฒนาต้นกล้าน้อยแห่งควนกาหลงได้รับรางวัลครั้งนี้
 
จากการสูญเสียสามีและลูกในเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547 ครูพรพิไล เดชภักดี ใช้ความเสียใจแปรเปลี่ยนเป็นพลังเพื่อทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน และเติมแสงสว่างทางปัญญาให้กับนักเรียน จนได้รับรางวัลมากมาย หนึ่งในนั้นคือรางวัลคุรุสภาในปี พ.ศ.2562
 
คุณครูพรพิไล เดชภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นครูที่ดูแล เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างแท้จริง มีการใช้เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน จนนักเรียนในระดับปฐมวัยได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับภาค 
 
ถือเป็นครูผู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อพัฒนาต้นกล้าน้อยแห่งควนกาหลงให้ดำรงไว้ซึ่งความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อเติบโตเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ และเป็นอนาคตของชาติสืบต่อไป
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/Vjug8yQtsC0