video_image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอสรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
 
ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพิชัย อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอทองแสนขัน อำเภอพิชัย และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว
 
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว กับลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ราษฎรอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ราย และราษฎรอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ราย ด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว 
 
จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 67 ตำบล 613 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ใต้สุดของภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ประมาณ 7,854 ตารางกิโลเมตร มีแนวชายแดนทิศตะวันออกติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูงสลับซับซ้อนซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด เนื่องจากทำเลที่ตั้งดังกล่าวจึงทำให้ในฤดูหนาวจะมี อากาศที่หนาวเย็นถึงหนาวจัดตลอดฤดูกาล