เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓  ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ได้จัดให้มีพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ถึงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก”  ประกอบด้วย

 

 

         - วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดพิธีทางศาสนาอิสลาม  ณ  มูลนิธิเพื่อ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (คลองตัน)  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  โดยมี  พลโท รักษ์พล จันทร์เหลือง  รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นประธานในพิธี  รวมทั้ง  พลเอก นิพนธ์  ทองกลีบ เป็นผู้นำในการประกอบพิธีทางศาสนา

 

 

           - วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดพิธีทางศาสนาคริสต์  ณ  วัดบ้านเซเวียร์ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  โดยมี  พลเอก ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นประธานในพิธี

 

 

        - วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๐๙ น. จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง  ณ  ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร  และในเวลา ๐๙.๓๐ น. จัดพิธีถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ  ณ  บริเวณศาลพระภูมิ  หน้าที่ทำการองค์การ ฯ  โดยมี  พลเอก ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์  ทหารผ่านศึก  เป็นประธานในพิธี

 

           - วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ประกอบพิธีจุดตะเกียงโบราณ ณ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  และในเวลา ๑๘.๓๐ น. จัดพิธีจุดไฟอนุสรณ์ความร่วมมือและสามัคคีของทหารบก  ทหารเรือ  ทหารอากาศ  ตำรวจ  และพลเรือน  ณ  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  โดยมี  พลเอก ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นประธานในพิธี

 

 

 

          - วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึก  ในช่วงเช้าเวลา ๐๖.๓๐ น. จัดพิธีทางศาสนาพุทธ  จากนั้นในเวลา ๐๗.๓๐ น. จัดพิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณและสักการะอัฐิ ณ  ห้องจารึกชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ  ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  โดยมี  พลเอก ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นประธานในพิธี

 

 

          - การประกอบพิธีวางพวงมาลา  จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  โดยเป็นการวางพวงมาลา  ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  สมาคม  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย  ตลอดจน ทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิร่วมวางพวงมาลา  ณ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  จากนั้นในเวลา ๐๙.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานองคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา

 

 

          - จัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดแสดงดนตรีแก่ทหารผ่านศึก  และครอบครัว  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  กรมการสารวัตรทหารบก  ถนนโยธี  กรุงเทพมหานคร  โดยมี พลเอก ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นประธานในพิธี

 

          จึงขอเชิญทหารผ่านศึกและครอบครัว  ร่วมพิธีต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียงกัน  สำหรับท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในส่วนภูมิภาค  สามารถร่วมพิธีต่าง ๆ ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตทุกแห่ง  ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓