video_image

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำสั่งศาลไม่รับคำร้องของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย ที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ขอให้ศาลวินิจฉัย การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ที่มีการเสนอชื่อ และมีมติแต่งตั้ง ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 157 วรรคสองและมาตรา 272 วรรคหนึ่งหรือไม่

 

ซึ่งในคำร้อง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ไม่บรรจุวาระการเสนอชื่อบุคคล ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่ประธานกลับบรรจุวาระดังกล่าวไปในการประชุมร่วมรัฐสภา จึงขัดรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทำให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งเป็น.ส.ส และส.ส.พรรคเสรีรวมไทยอีก 9คนขาดโอกาสในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา นายชวน ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีส.ส.เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งและมีส.ส.รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 159 วรรคสอง

 

ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของ นายชวน จึงเป็นการดำเนินการ เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรคหนึ่งไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ แต่อย่างใด