video_image
องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก
 
ที่หอประชุมโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1,997 ผืน พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎร ทรงรับสั่งให้เตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายและให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างทันท่วงที 
 
โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาประชาชน พร้อมพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ที่เดินทางไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย จากนั้น องคมนตรี ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ และป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
ที่จังหวัดพิษณุโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการ รวม 3,994 ผืน ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น 
 
โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยองคมนตรียังได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ และป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอชาติตระการ รวม 6 ราย ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยราษฎรในทุกพื้นที่