video_image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครนายก ดังนี้
 
วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 10 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาวงกลม
 
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินยังหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงเป็นประธานงานรำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ครบ 110 ปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมขึ้น เมื่อปี 2445 โดยแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2452 และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2452 โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 14 ราย
 
ต่อมาเวลา 13 นาฬิกา 54 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 โดยโรงเรียนแห่งนี้สหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 1 พัน 470 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
 
โดยเน้นการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ ควบคู่การส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านศิลปะหัตถกรรม และวิขาชีพ ซึ่งได้สนับสนุนให้นักเรียนใช้ความรู้ ความสามารถ อาทิ จัดส่งนักเรียนเป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ ด้านแกะสลัก นาฏศิลป์ และศิลปะ, ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการทำเบเกอรี่และขนม ได้แก่ ช่อม่วง ถุงทอง จำหน่ายที่ห้องสหกรณ์ นำรายได้มาหมุนเวียนใช้จ่ายในห้องคหกรรม รวมทั้ง จัดทำแปลงผักสวนครัว และสวนสมุนไพร ในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนฯ ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ,การจัดทำโรงเรือนมะยงชิดอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างระบบควบคุมแสง อุณหภูมิ และการรดน้ำ ผ่านแอปพลิเคชัน บังคับให้มะยงชิดออกช่อดอก และสร้างผลผลิตมากขึ้นตามฤดูกาล 
 
รวมทั้ง กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตร ที่นำผลผลิตจากแปลงผัก และสวนสมุนไพรมาต่อยอดเพิ่มรายได้จากการขาย อาทิ ลูกประคบ, “ช (ชอ-ช้าง) จับมือ” ถุงผ้าสำหรับให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลองครักษ์ ใช้ทำกายภาพบำบัด ในโครงการปันน้ำใจผ่านงานผ้าสู่ผู้ป่วยด้วยมือเรา
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก อาทิ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จัดแสดงเรื่องการออกกำลังสมองด้วยกีฬาบริดจ์ ซึ่งช่วยพัฒนาสมอง ความจำ และสร้างสมาธิให้นักเรียน โดยโรงเรียนได้ตั้งเป็นชุมนุมและส่งนักเรียนไปแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่ผ่านมาได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 
 
โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร จัดแสดงการเรียนการสอนแบบสตีม ประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ นำมาบูรณาการให้นักเรียนทำกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดและออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์สำรวจดาวเคราะห์ 
 
โรงเรียนเลขธรรมกิติ์วิทยา  จัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ โดยนำมะดัน ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของตำบลบางอ้อมาเพิ่มมูลค่า ทำเป็นสบู่เหลว เซรั่ม เจลล้างหน้าและโทนเนอร์ 
 
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดแสดงโครงการฟื้นฟูสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาให้คำแนะนำ และการทำกล้องจุลทรรศน์ท่อพีวีซี ที่สามารถใช้ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ แต่มีข้อดีคือ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก รวมทั้งจัดทำแป้งฟักทอง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของฟักทองได้นานขึ้น 
 
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จัดแสดงกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวน การแสดงฟ้อนประกอบการตีกลองทาน เพื่อให้นักเรียนรู้จักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหายไป