video_image

ยูเนสโก ประกาศรับรอง นวดไทย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี 2562 ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมต่อยยอดส่งเสริมภูมิปัญญาไทยไปสู่นานาชาติ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของไทยและสร้างรายได้เข้าประเทศจากการขยายองค์ความรู้ด้านการนวดไทย

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวความภาคภูมิใจของประเทศไทย เนื่อจากที่ประชุมกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลังเบีย มีมติรับรองและประกาศให้ นวดไทย (NUAD THAI) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งถือเป็นมรดกฯของไทยรายการที่2 ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ต่อจากรายการโขนที่ขึ้นทะเบียนไปแล้ว เมื่อปี 2561

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การนวดไทยเป็นภูมิปัญญาที่เป็นศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพแบบแผนตะวันตกสมัยใหม่ โดยมีองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการนวดมากกว่า 50 องค์กร เฉพาะหมอนวดพื้นบ้านที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขมากกว่ากว่า 25,000 คน

 

นอกจากนั้นยังมีหมอนวดไทย ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) อีกหลายแสนคนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา คาดว่ารวมแล้วน่าจะมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการนวดไทยไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน กระจายไปเกือบทุกประเทศทั่วโลก

 

ดังนั้นจากนี้ต่อไป หัวใจสำคัญของการต่อยอดการนวดไทย คือ การออกมาตรการให้ภาคเครือข่ายร่วมเข้ามาช่วยกันจัดการดูแล แนวทางส่งเสริมนวดไทยไม่ใช่เฉพาะให้ภาครัฐควบคุมดูแลเท่านั้น นอกจากนั้นในนามของรัฐบาลจะส่งเสริมให้ภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะการนวดไทย กระจายไปสู่นานาชาติ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด และสร้างความหวงแหนทางวัฒนธรรมอันดี ซึ่งจะนำมาสู่ผลดี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป

 

 

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/YnUhjdw5BAM