video_image
ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก  บางเขน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินงานตามตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กำลังพลจากกองทัพภาคที่ 1, มณฑลทหารบกที่.11, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ , จิตอาสาไทยอาสาป้องกันชาติ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร , นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง  ,ที่ว่าการอำเภอโกลก , ที่ว่าการอำเภอสุคิริน  และ ที่ว่าการอำเภอปาดี   จำนวนรวมสี่พันหนึ่งร้อยถุง โดยลำเลียงขึ้นรถบรรทุกนำส่งยังจังหวัดนราธิวาสในวันนี้