video_image
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
 
 
วานนี้ เวลา 18 นาฬิกา 5 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน โดยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 2,604 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 165 คน
 
 
ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาใช้ เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน ด้วยความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงความมุ่งมั่นดำเนินงานของนักเรียน ทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีความเข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิก โดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน "ทัณโต เสฐโฐ มนุสเสสุ"  ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้ว ประเสริฐสุด
 
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันตั้งขึ้นเมื่อปี 2555  จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา ทำให้สมาชิกมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตอาสา โดยมีกิจกรรมเช่น ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลทุกปี และปีนี้ได้เข้าร่วมการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน แดนเซอร์ไซส์
 
สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 22 คน ยึดหลักการทำงานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง มีกิจกรรม เช่น บริการให้คำปรึกษา กิจกรรมพัฒนาอีคิว การร้องเพลง การเต้น และกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่น วิถีไทยเลย หน้ากากวัฒนธรรม สานต่อพอเพียง ยาดมอารมณ์ดี สุนทรีย์แห่งศิลปะ และงามก๋องานใบตองดอกไม้สด
 
จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดเลย ซึ่งตลอดเวลา 17 ปี ได้ดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเลย มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อดูแลบุตรหลานและประชาชน ให้เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
ปัจจุบันจังหวัดเลยมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน อายุระหว่าง 6-24 ปี กว่า 11,9000 คน คิดเป็นร้อยละ 96.60 มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวม 604 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน รวม 122 แห่ง
 
พร้อมกันนี้ พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตน และเป็นกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ซึ่งเคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้อง โดยได้เฝ้า พร้อมผู้ปกครอง และครอบครัว ทั้งได้พระราชทานพระดำรัสเป็นข้อคิดแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเลย
 
ในการนี้ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล ซึ่งจังหวัดเลยได้พัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล จนได้รับรางวัลระดับประเทศ นอกจากนี้จังหวัดยังมีผลการดำเนินงานประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการดีเด่นระดับภาคด้วย