video_image

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยว่าในการประชุม รัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ จะมีการพิจารณาเสนอทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้มีการออกพระราชกฤษฎีกา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น จากการสิ้นสมาชิกภาพของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่น เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวประกาศมีผลบังคับใช้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันรับสมัครการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งภายใน 45 วัน