video_image

สภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ได้นำเสนอข้อมูลการจัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกพบว่า เศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง

 

โดยในไตรมาส 2 ปี 62 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด 7 อันดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศสและอินเดีย ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตรวม 60% ของการผลิตโลก มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 61 รวมทั้งหนี้สาธารณะโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 225% ของจีดีพีโลก

 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของภาคการเงินสาธารณะในทุกภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อความเสี่ยงในด้านอื่น อาทิ การจ้างงาน การจัดสวัสดิการของภาครัฐแก่ประชาชน และราคาพลังงาน เป็นต้น

 

พร้อมกันนี้ สภาเศรษฐกิจโลกได้เผย ความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย โดย 5 อันดับแรก ได้แก่

 

1.เศรษฐกิจฟองสบู่

2.ความล้มเหลวของรัฐบาล

3.การโจมตีทางไซเบอร์

4.ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์

และ 5.ความไม่มั่นคงทางสังคม

 

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด้านการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งหาทางแนวทางและมาตรการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/4kJPBJvIQCM