วันที่ 9 ต.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีใหม่ ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. และไม่ใช่รัฐมนตรีชุดเดิม สมัยรัฐบาล คสช. ประกอบด้วย นางกนกวรรณ วิลาวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 
โดยพบว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สินมากที่สุดในบรรดาคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 5,436,758,409.02 บาท เป็นหนี้สินทั้งสิ้น 225,983,525.91 บาท เป็นทรัพย์สินของนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย คู่สมรส จำนวน 96,364,648.51 บาท 
 
ทั้งนี้ทรัพย์สิน ของนายพิพัฒน์ เพิ่มขึ้นจากกรณีที่นางนาที ราชกิจประการ แจ้งทรัพย์สินคู่สมรส เมื่อเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อ 25 พ.ค. 2562 เพิ่มขึ้น 737,359,535.27 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธรุกิจเอกชน ขณะที่ทรัพย์สินของ นางนาที ที่นายพิพัฒน์ แจ้งในฐานะคู่สมรส พบว่าเพิ่มขึ้นกว่า 24 ล้านบาท จากกรณีที่ นางนาทีเคยแจ้งไว้ ต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เช่นกัน
 
ส่วนทรัพย์สินของรัฐมนตรีอื่นได้แก่ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,400,015,154.26 บาทเป็นหนี้สิน63,624,361.77 บาท ทรัพย์สินสวัสดีใหญ่เป็นมูลราคาที่ดิน จ.ปราจีนบุรี กว่า 1200 ล้านบาท
 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 149,131,970.98 บาท ไม่มีหนี้สิน ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนกว่า 84 ล้านบาท
 
นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีทรัพย์สินรวม 121,141,055.030 บาทเป็นหนี้สิน 38,593 49 บาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรสกว่า 67 ล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นมูลค่าโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างกว่า 32 ล้านบาท และที่ดินของคู่สมรสอีกกว่า 40 ล้านบาท
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 81,489,725.50 บาท เป็นหนี้สิน 849,359.28 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของคู่สมรสกว่า 37 ล้านบาท 
 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 97, 204,912.97 บาทเป็นหนี้สิน 10 ล้านบาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นของคู่สมรสกว่า 55 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ เลขาธิการ ปปช. เปิดเผยว่ารัฐมนตรีเดิมที่พ้นจากรัฐบาล คสช. และเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ต่อเนื่อง มีการยื่นแสดงเอกสารไว้เป็นหลักฐาน แต่ไม่ต้องเปิดเผยซ้ำ จากตำแหน่งเดิมนั้น มีทั้งสิ้น 22 คน โดยมีชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วย 
 
ส่วน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ไม่ได้ยื่นตามกำหนดนั้น ได้ยื่นต่อ ป.ป.ช. แล้วเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา