วันที่ 22 ก.ย. 62 นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ ทนายความประจำตัวของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงกรณีที่ยังไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ว่า แม้ตามมาตรา 102 กฎหมาย ป.ป.ช. รัฐมนตรีอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องยื่นทรัพย์สินนั้น แต่เนื่องจากมีประกาศ ว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ข้อ7 ยกเว้นว่า กรณีพ้นจากตำแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งใหม่ ภายในหนึ่งเดือน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
 
ทั้งนี้ เมื่อ น.ส.มนัญญา ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ในวันที่ 26 มิ.ย.2562 และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 16 ก.ค.2562 กรณีนี้จึงยังไม่พ้นหนึ่งเดือน และอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินได้
 
อย่างไรก็ตามตำแหน่งทางการเมือง ก็หมายรวมถึง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งเมื่อครั้งที่นางสาวมนัญญาเข้ารับตำแหน่งนายยกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ก็ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ไว้แล้ว 
 
ส่วนหลังจากนี้จะยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่นั้นทนายความบอกว่า โดยสุจริตใจตามข้อกฎหมายเข้าใจว่าไม่ต้องยื่น แต่หาก ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งมา ก็จะชี้แจงไป แต่หาก ป.ป.ช.บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดทางข้อกฎหมาย ก็พร้อมที่จะยื่น และทั้งนี้ยังไม่ได้รับหนังสือทวงถามจาก ป.ป.ช. ซึ่งหากได้รับหนังสือ ก็จะรีบไปชี้แจง ซึ่งนางสาวมนัญญา อาจจะไปชี้แจงด้วยตนเอง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ