video_image
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9(3) และมาตรา16(1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ ”
 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ข้อ 3 ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/e6HwRC7hgfc