video_image

รัฐบาลสิงคโปร์ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ด้วยการเตรียมแจกฟรีนาฬิกาอัจฉริยะ ฟิตบิท (Fitbit) แก่พลเมืองสิงคโปร์ จำนวนถึง 1 ล้านเรือน โดยนาฬิกาจะแนะนำในเรื่องสุขภาพ ทั้งด้านออกกำลังกาย การกินอาหารอย่างถูกต้อง โดยจะเร่มในเดือน ต.ค.2562 นี้

 

ซึ่งผู้ใช้นาฬิกาจะต้องจ่ายเงินค่าบริการของฟิตบิท เดือนละ 10 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณเดือนละ 220 เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งคนที่เป็นสมาชิกจะได้รับคำแนะนำ ด้านสุขภาพส่วนบุคคล และการเตือนอย่างนิ่มนวลให้บุคคลนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ไปจนถึงการกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหว ออกกำลังกาย