video_image

จากกรณี กกต.ออกประกาศรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 26 พรรค จำนวน 149 คน โดยมีการเกลี่ยให้พรรคเล็ก

 

ปฏิกิริยาจากพรรคเพื่อไทยไดออกแถลงการณ์คัดค้านวิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อว่า กรณี กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยกำหนดให้พรรคการเมืองมี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ ทั้งที่พรรคนั้นมีคะแนนไม่ถึงจำนวน ส.ส.ที่พรรคนั้นจะพึงมีได้ และพรรคเหล่านั้นได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงจำนวนเสียงต่อ ส.ส.หนึ่งคนตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ได้กำหนดไว้อีกด้วย

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยลงไปในรายละเอียดถึงวิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อว่า กกต.คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อให้กับพรรคที่มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนต่อ ส.ส.หนึ่งคนได้หรือไม่ จึงต้องยึดหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณที่ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 91 คือพรรคที่จะได้รับจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนต่อ ส.ส.หนึ่งคน หรือประมาณ 70,000 คะแนน

 

พรรคที่มีคะแนนต่ำกว่านั้น ย่อมไม่มีจำนวน ส.ส.พึงมีและไม่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พึงได้รับย่อมไม่มีสิทธิได้รับจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อและหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญมาตรา 91(4) และมาตรา 128(5) ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ส่วนท้ายได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าในการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อต้องไม่มีผลให้พรรคใดมี ส.ส.เกินจำนวนที่จะพึงมีได้ เพราะจะมีผลให้พรรคนั้นมีจำนวน ส.ส.เกินจำนวนที่พึงมี จะขัดต่อรัฐธรรมนูญรวมถึงขัดต่อมาตรา 128(5) ของกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.

 

พรรคเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมาของ กกต.ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ซึ่ง กกต.ได้รับทราบข้อท้วงติงข้อทักท้วงของพรรคการเมืองที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อตามสูตรแจกพรรคเล็กและได้แจ้งให้ทราบด้วยว่า การตัดสินใจดังกล่าวนอกจากจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้ว ยังอาจส่งผลต่อบริบททางการเมืองภายภาคหน้าอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

 

โดยเหตุนี้พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมาของ กกต.เข้าข่ายเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และจะใช้ช่องทางดำเนินการตามกฎหมายต่อ กกต.ในทุกช่องทางที่จะทำได้ต่อไป

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/K76HVGs6pQ4