video_image

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือกกร. (สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ทบทวนประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2562 ใหม่

 

โดยมีมติปรับลดประมาณการจีดีพีลงอยู่ที่ 3.7-4% จากเดิมคาดไว้โต 4-4.3% การส่งออกคาดลดลงอยู่ที่ 3-5% จากเดิมคาดไว้โต 5-7% โดยยังไม่มีการนำปัจจัยการเมืองในประเทศที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล เข้ามาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด

 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยมาจากเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณของความไม่แน่นอนมากขึ้น ทั้งสงครามการค้า การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ของอังกฤษที่ยังไร้ข้อสรุป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อการส่งออกของไทยต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า จึงเป็นเรื่องท้าทายรัฐบาลชุดใหม่ที่จะต้องมีมาตรการกระตุ้น เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/raall4rUi7s