video_image

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 ว่าจะขยายตัวได้ 4.1% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.5% เนื่องจากการส่งออกได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมาก เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง  ซึ่งออกมาขยายตัวที่ 6.7% จากเดิมคาดว่าจะโต 8%

 

ขณะที่ในปี 2562 สศค. ประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ 4% (ช่วงคาดการณ์ 3.5-4.5%) โดยหลักๆจะมาจากการใช้จ่ายภายในประเทศเป็นหลัก และคาดว่าการส่งออกจะขยายตัวเพียง 4.5% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ 6.7%

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ISArKC-Ovk4