video_image

สถิติวันที่ 5 (31ธ.ค.61) ของการรณรงค์ในช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2562 พบว่ามีผู้เสียชีวิต 72 ราย บาดเจ็บ  591 คน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 569 ครั้ง ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ เมาสุรา ร้อยละ 44.82 และขับรถเร็วเกิดกำหนด ร้อยละ 29.88

 

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จักรยานยนต์ ร้อยละ 81.62 ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี จังหวัดละ 4 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ นครศรีธรรมราช 27 คน

 

ส่วนสรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (27-31 ธ.ค.) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,761 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 314 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,848 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 10 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 91 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ นครราชสีมา 14 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 96 คน

 

สำหรับมาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทดังนี้

 

รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 39,708 ครั้ง เจ้าหน้าที่ต้องยึดรถไว้ 732 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 34,439 คน สำหรับ รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 34,836 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 670 คน รถยนต์ 223 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 26,628 คน

 

โดยตลอด 5 วันที่ผ่านมา ( 27 – 31 ธ.ค.61 ) เจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้แล้ว 3,684 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 2,677 คัน และรถยนต์ 1,007 คัน) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 97,679 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 67,301 คน

 

ส่วนการคุมประพฤติคนเมาแล้วขับ ยอดสะสมรวม 5 วันระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6,253 คดี มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจำนวน 2,660 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 2,649 คดี คดีขับเสพ จำนวน 9 คดี คดีขับรถประมาทจำนวน 2 คดี

 

จังหวัดที่มีผู้ขับรถขณะเมาสุราสูงสุดสามอันดับแรกได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 187 คดี จังหวัดสุรินทร์จำนวน 186 คดี และจังหวัดสกลนครจำนวน 175 คดี

 

สำหรับยอดที่ทางศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีการสั่งให้ติดกำไลข้อมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 66 ราย อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 35 ราย ที่เหลืออยู่ในส่วนของต่างจังหวัด กลุ่มผู้ที่ถูกใส่กำไล 66 ราย ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกคุมประพฤติจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจรสี่ครั้งมีกำหนดหนึ่งปีและให้ทำกิจกรรมบริการสังคมสาธารณะประโยชน์ 24 ชั่วโมง พักใบอนุญาตขับขี่จำนวนหกเดือน และห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตนเองตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04.00 น. มีกำหนด 15 วัน

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/uHWeUkqEcdI