video_image
คณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบจัดหนัก ทั้งการเพิ่มรายได้ให้ อสม. จัดงบประมาณช่วยเหลือชาวสวนยาง ชาวสวนปาล์ม และชาวไร่ยาสูบ จัดโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อย โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ แถมท้ายด้วยช้อปช่วยชาติ
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิ่มรายได้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน โดยให้เหตุผลว่า รายได้ของ อสม. ไม่ได้ปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2552 และปัจจุบันมีการเพิ่มภาระหน้าที่ของ อสม. เช่น ทีมหมอครอบครัว ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย ประกอบกับจะถึงวาระครบรอบ 10 ปี ในปีหน้า โดยจะใช้งบประมาณ 12,656 ล้านบาท
 
คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณ 17,512 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง 999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย ให้ได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 1,800 ล้านบาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยเจ้าของสวนยางได้รับ 1,100 บาทต่อไร่ ส่วนคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่  เป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
 
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็ง โดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้ชาวสวนปาล์ม 150,000 ราย โดยจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 22,500 บาท เป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ใช้งบประมาณ 3,458 ล้านบาท
 
ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณรับซื้อใบยาสูบฤดูกาลผลิต 61/62 ครม.อนุมัติงบประมาณ 159 ล้านบาทเข้าไปช่วยเหลือผู้ปลูกยาสูบ ที่ขึ้นทะเบียนกับการยาสูบฯ และกรมสรรพสามิต 13,557 ราย โดยรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ 70% ของรายได้ที่ขาดหายไป
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ยังเห็นชอบโครงการช้อปช่วยชาติ ในชื่อ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร  ชุมชน และทุนมนุษย์ ให้ประชาชนสามารถนำค่าซื้อสินค้า 3 ประเภท คือ ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถมอเตอร์ไซค์ ยางล้อรถจักรยาน สินค้าโอทอป และหนังสือ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักเป็นค่าลดหย่อนสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยต้องซื้อระหว่าง 15 ธ.ค.2561 ถึง 16 ม.ค.2562
 
โฆษกกรมสรรพากร คุณปิ่นสาย สุรัสวดี ระบุว่ากรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง 2 ปีภาษี จะได้รับลดหย่อนตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกัน 2 ปีภาษีแล้ว ต้องไม่เกิน 15,000 บาท
 
เงื่อนไขการนำมาใช้ลดหย่อนภาษี ในส่วนของยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถมอเตอร์ไซค์ และยางล้อรถจักรยาน ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้ซื้อยางล้อรถจากผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบยางพารา จากการยางแห่งประเทศไทย โดยผู้เสียภาษีต้องมีหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และต้องมีเอกสารการซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย
 
ส่วนสินค้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ต้องผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและต้องระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้า OTOP 
 
ในส่วนหนังสือ รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ https://youtu.be/WBLfHXY1CQ4