วันนี้ (31 ต.ค.) นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ออกประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในสัตว์จำพวก โค กระบือ แพะ สุกร หมูป่า กวาง และช้าง รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านั้น โดยระบุว่า 
 
ได้เกิดปรากฏการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในสัตว์กีบคู่ ซึ่งเป็นการระบาดอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายในหลายจังหวัด มีความเสี่ยง และ จ.กระบี่ มีพื้นที่ติดต่อกัน มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกเป็นประจำทุกวัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 และ 21 แห่ง พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศให้ 
 
1. ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้านตำบลเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดปากเท้าเปื่อย 
2. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบประจำเขตทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นับจากวันนี้เป็นต้นไป
 
ด้านปศุสัตว์ จ.กระบี่ กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ จ.กระบี่นั้น ได้พบวัวมีลักษณะการป่วยคล้ายโรคปากและเท้าเปื่อย รวมทั้งสิ้นกว่า 10 ตัว เป็นลักษณะการป่วยในจุดเดียวที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ ซึ่งทางปศุสัตว์ จ.กระบี่ ได้เข้าไปตรวจสอบและฉีดยารักษาตามขั้นตอน ขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างเชื้อไปตรวจสอบระบุโรคว่าเป็นปากเท้าเปื่อยหรือไม่ แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย และเป็นการเฝ้าระวังป้องกันไว้ก่อน จึงได้มีการออกประกาศดังกล่าว ส่วนตลาดนัดซื้อขายวัว ซึ่งมีการเปิดที่ อ.เหนือคลอง ได้ 2 สัปดาห์นั้น ก็คงต้องหยุดซื้อขายชั่วคราว เพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามประกาศ