video_image

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศเดินทางไปเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับ “COFCO Corporation” (คอฟโค คอร์เปอเรชั่น) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กรุงปักกิ่ง ช่ววันที่ 4–5  มี.ค. ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศประสบความสำเร็จอย่างสูง จากการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของคอฟโค ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับคอฟโคในปริมาณรวม 1 ล้านตัน ในเทอมของ FOB Container แบ่งเป็นชนิดข้าวหลายชนิด โดยมีกำหนดส่งมอบเป็นรายงวด และต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 12 เดือน