video_image
กรุงเทพโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วง 4 ปี เฉลี่ย 5.06 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ด้านความมั่นคงของประเทศที่ได้ 6.14 คะแนน รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย ได้ 5.51 คะแนน และด้านสังคมและคุณภาพชีวิตได้ 5.03 คะแนน
 
 
สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ. ประยุทธ์ ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 6.40 คะแนน โดยด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือด้านความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจที่ได้ 7.02 คะแนนรองลงมาคือด้านความซื่อสัตย์สุจริตได้ 6.81 คะแนนและความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศได้ 6.70 คะแนน
 
ขณะที่นโยบายของรัฐบาลที่โดดเด่นมากที่สุดในสายตาประชาชนคือการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการประชารัฐเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 23.4 รองลงมาคือทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุขมั่นคงไม่มีการชุมนุม ร้อยละ 20.5 และมีการปราบปราบคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง  ร้อยละ 13.7 ส่วนเรื่องที่คาดหวังจากการทำงานของรัฐบาลตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา แต่ยังทำไม่สำเร็จคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำร้อยละ 11.8 และการจัดให้มีการเลือกตั้งร้อยละ 8.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/gULxreP1Yu0