video_image

ชูวิทย์มีเรื่องเล่า กับชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับประเทศอังกฤษ หลังมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จากเดิมถนนอู่ทองใน ไปยังรัฐสภาใหม่ย่านเกียกกาย โดยมีการใช้งบประมาณโดยรวมกว่า 23,047.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศกว่า 3,000 ล้านบาท

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ZOGOEsWrSnc