video_image

ที่ประชุม สนช.เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.แล้วด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 213 เสียง ต่อ 0 งดออกเสียง 4 เสียง ใช้เวลาพิจารณารวม 14 ชั่วโมง

 

สาระสำคัญคือการกำหนดขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายในมาตรา 2 ออกไป 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งส่งผลให้โรดแมปการเลือกตั้ง ต้องเลื่อนออกไปจากเดือน พฤศจิกายน 2561 ไปเป็นกุมภาพันธ์ 2562 แทน

 

โดยประเด็นนี้สมาชิกให้ความสนใจอภิปรายจำนวนมากเนื่องจากมีข้อเสนอให้มีการขยาย ตั้งแต่ 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 5 ปี

 

ซึ่งนายวิทยา ผิวผ่อง ประธานกรรมาธิการ ให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องขยาย 90 วัน เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาทำความเข้าใจกฎหมายก่อนเลือกตั้ง

 

ขณะที่นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน กรรมาธิการ ที่เสนอขยาย 120 วัน ให้เหตุผลเพื่อให้เวลาฝ่ายการเมืองได้มาหาทางออกร่วมกัน ในการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอีกทั้งพรรคการเมืองจะได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งเพราะตามคำสั่ง คสช. ให้เวลาจริงๆ ถึง 6เดือน หรือ 180 วัน

 

ด้านนายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. เห็นด้วยกับการขยายออกไป 180 วัน เพราะพรรคการเมืองจะได้มีเวลาเพียงพอต่อการจัดทำไพรมารีโหวต ตามระยะเวลา ที่ คสช. กำหนด

 

ด้าน พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต สมาชิก สนช.  เสนอให้ขยายเวลาออกไป 60 เดือน หรือ 5 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ คสช.

 

ก่อนที่ที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบ ให้ขยายได้ 90 วัน เนื่องจากเป็นเวลาที่เหมาะสมไม่ยาวนานเกินไป

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบมาตรา 35 ลงโทษผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยตัดสิทธิ์ การสมัครเข้ารับราชการการเมือง ข้าราชรัฐสภาฝ่ายการเมือง และผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเวลา 2ปีซึ่ง ประเด็นนี้ สมาชิกมีการปภิปรายจำนวนมากเช่นกัน เพราะห่วงจะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ ซึ่งนายตวง อัณฑะไชย สมาชิก สนช.เสนอให้มีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความประเด็นนี้ด้วยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

ส่วนระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลา ออกไป 3 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่ 7.00 น. ถึง 17.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้งได้ง่ายขึ้น พร้อมเห็นชอบให้มีการลงโทษผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติแล้วยังฝ่าฝืนมาสมัครรับเลือกตั้ง โดยให้ลงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และตัดสิทธิ์ทางการเมือง 20 ปีด้วย

 

ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ ประธาน สนช. จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พิจารณาว่ามีประเด็นใด ที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากมีประเด็นที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จะต้องส่งความเห็นกลับมาถึง สนช. ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมาย เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาอีกครั้ง หรือหากไม่มีประเด็นใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประธาน สนช. จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/l4-PZyUZvJw