นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/2560 เพิ่มเติม
 
จากเดิมมติที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากอุทกภัย และไม่สามารถทำการผลิต หรือผลผลิตได้รับความเสียหาย หรือ มีรายได้ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง จากรายได้ปกติ 
 
ซึ่งที่ผ่านมาธกส. ได้มีการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) และ ไม่เป็นหนี้ NPL ทั้งหมดรวม 222,000 ราย รวมวงเงินพักชำระหนี้ 40,369.08 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบในวงกว้าง และมีเกษตรที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม กระทรวงการคลังโดย ธกส. จึงขอทบทวนมติ ครม.ดังกล่าว โดยขอเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ NPL จำนวน 260,389 ราย จากเดิม 212,850 ราย ซึ่งรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธกส. อัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมทั้งสิ้น 2 ปี จำนวนเงินทั้งสิน 859.50 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL ส่วนนี้ ธกส.รับภาระไว้เอง โดยเพิ่มจำนวนเกษตรกรขึ้น 4,801 ราย 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติขยายระยะเวลาลดหย่อนภาษี 1.5 เท่าของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในการบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย จากเดิมที่มาตรการสิ้นสุด วันที่ 31 ต.ค. 2560 ให้ขยายออกไปจนถึง 31 ธ.ค. 2560 โดยสามารถบริจาคได้ตามช่องทางเดิมที่มีอยู่ 
 
ขณะที่มาตรการหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถ จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 จึงไม่ได้มีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติม 
 
ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัย พบว่าได้คลี่คลายลงแล้ว 6 จังหวัด เหลืออีก 17 จังหวัด ที่ประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยอยู่ ได้แก่สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี 
 
(ภาพ : มติชน)