วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 15.02 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วย
 
เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ว ทรงพระดำเนินขึ้นสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เสด็จพระราชดำเนินผ่านที่พระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร แล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุแด่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา และพระราชาคณะที่จะสวดศราทธพรต 30 รูป พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ที่จะสวดพระอภิธรรม 8 รูป บรรพชิตจีน 10 รูป และบรรพชิตญวน 10 รูป
 
เสร็จแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพ สำหรับสำหรับพระบรมศพทรงธรรม ทรงคม ทรงศีล สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนาศราทธพรตกถา จบแล้ว พระสงฆ์ 30 รูป สวดศราทธพรต จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์ 1 ไตร และพระสวดศราทธพรต 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
 
ต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรแก่พระสวดศราทธพรต อีกเที่ยวละ 10 รูป จำนวน 2 เที่ยว จากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 12 รูป ในจำนวน 89 รูปเท่าพระชนมพรรษาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์เที่ยวแรกสวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร 12 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ 11 รูป จำนวน 7 เที่ยว ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์
 
จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์บรรพชิตจีน 10 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์สวดมาติกาจบ ทรงทอดผ้าไตร บรรพชิตจีนสดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก บรรพชิตจีนถวายอนุโมทนาออกจากพระที่นั่ง
 
เจ้าหน้าที่นิมนต์บรรพชิตญวน 10 รูป ขึ้นยังอาสน์สงฆ์ สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร บรรพชิตญวนสดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก บรรพชิตญวนถวายอนุโมทนาออกจากพระที่นั่ง
 
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพที่หน้าพระโกศพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดอภิธรรม แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ
 
อนึ่ง สำหรับพัดรองที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนแด่พระสงฆ์นั้น ด้านหน้าปักรูปครุฑ อัญเชิญพระปรมาภิไธย ภปร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเหนือบัลลังก์บุษบกอย่างสมพระเกียรติ โดยศึกษาจากพัดรองในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
(ภาพประกอบข่าวทั้งหมดต่อไปนี้ จากการถ่ายทอดสด
โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)