video_image
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมหารือกับนายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมา ประเด็นแรงงานเมียนมาในประเทศไทย โดยผลการประชุมมีด้วยกัน 4 ข้อ ได้แก่
 
1. เร่งรัดการตรวจสัญชาติและออก CI ให้กับแรงงานพม่า
2. ขอให้จัดส่งแรงงานพม่าในกิจการต่างๆ แบบรัฐต่อรัฐ (G to G)
3. ชี้แจง พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
4.ขอให้ตั้งคณะทำงานร่วมไทย - พม่า เพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีข้อขัดข้องเพื่อให้ทันการดำเนินการในช่วง 6 เดือน ที่ชะลอบทลงโทษ โดยต้องยกระดับความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
       
 
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/1gQJsNnJMpk